Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Podgórze 26.06.2013r.

Znak: BPGŁ.272.1.2013/3

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ul. Łomżyńska 30 18-400 Łomża zawiadamia ,że wybrany w dniu 14.06.2013r Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21 A 18-400 Łomża w wyznaczonym czasie na podpisanie umowy – odmówił podpisania umowy .
Na podstawie art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, ) Zamawiający Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu wskazuje ofertę jako najkorzystniejszą Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BIELIK” Czerwony Bór 23 18- 400 Łomża oferta uzyskała 79,06 pkt .