OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie
W związku z pytaniami jakie Zamawiający otrzymał i czas potrzebny na przygotowanie odpowiedzi przez Projektanta Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2018 r do godz. 12:00


Ogłoszenie nr 500193467-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.

Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596742-N-2018
Data: 31/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Krajowy numer identyfikacyjny 92706200000, ul. Podgórze, ul. Łomżyńska  30, 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 217 82 23, e-mail bppodgorze@wp.pl, faks 86 217 82 23.
Adres strony internetowej (url): www.bpglomza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: data : 2018-08-14,godz:12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: data :2018-08-27,godz:12:00


UWAGA.

W związku z pisarską pomyłką w danych Zamawiającego, podajemy prawidłowe dane:

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu ul. Łomżyńska 30 18-400 Łomża
Tel./fax 86 217 82 23
REGON 000927062 NIP 7181777663

W związku z zapytaniem dotyczącym przesunięcia terminu składania ofert informujemy, że nie nastąpi przesunięcie, termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2018 o godz. 12.00


UWAGA.

W związku z prośba jednego z wykonawców (z dn. 06.08.2018) o umieszczenie plików edytowalnych zamawiający udostępnia w pliku ATH. Jednocześnie informuje, że korzystanie z nich jest tylko pomocnicze, obowiązujące są w pliku PDF. Każdy z programów kosztorysowych może wprowadzić błędnie dane otwierając pliki ATH. Zamawiający informuje, że przedmiary są materiałem pomocniczym do sporządzenia wyceny oferty. Obowiązujące są:

  • projekt budowlany,
  • projekty wykonawcze,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wymagania określone w SIWZ.

W nawiązaniu do przetargu  „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX),  ” odpowiadamy na pytania : 

  1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość  cesji płatności na rzecz podwykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z regulacją zawartą w SIWZ oraz ramowej umowie Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji płatności na rzecz podwykonawcy

 

  1. Dokumentacja udostępniona zawiera projekt wykonawczy  w którym jest wyposażanie: pojemniki na odpady, obudowa śmietnika, stojaki na rowery, pojemniki na śmieci, ławki. Proszę o informację czy zakresem robót jest również wyposażenie terenu w wyżej wymienione elementy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie oferty nie należy ujmować wyposażenia wymienionego w pytaniu.

 

Ogłoszenie nr 596742-N-2018 z dnia 2018-07-31 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane (pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pobierz)

Zał. do SIWZ 1-8 (pobierz)

Zał. nr 9.1 Proj. wykonawczy Architektura i konstrukcja Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 9.2 Projekt budowlany (pobierz)

Zał. nr 9.3 Przebudowa budynku remizy (pobierz)

Zał. nr 10 STWiOR 02 specyfikacja techniczna rob. budowlane (pobierz)

Zał. nr 11.1 Przedmiar CZ I rob. budowlane- STARE KUPISKI (pobierz)

Zał. nr 11.2 Przedmiar CZ II Rob. wykonczeniowe BIBLI. STARE KUPISKI (pobierz)

Zał. nr 12.1 projekt wykonawczy instalacje elektryczne Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 12.2 Projekt wykonawczy teletechnika (pobierz)

Zał. nr 13.1 SST_ elektryczne wewnętrzne Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 13.2 STWiOR elektryczne zewnetrzne Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 13 .3 SST_niskieprady_Stare Kupiski wew (pobierz)

Zał. nr 14.1 PRZEDMIAR CZ I BRANŻY ELEKTRYCZEJ – ETAPOWANIE (pobierz)

Zał. nr 14.1 PRZEDMIAR CZ I instal. elektrycznej Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 14.2 Przedmiar CZ II INST ELEKTRYCZNE STARE KUPISKI (pobierz)

Zał. nr 15 projekt wykonawczy sanitarny Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 16 STWiOR 02 specyfikacja techniczna inst.sanitarne (1) (pobierz)

Zał. nr 17.1 Przedmiar CZ I Sanitarny Biblioteka Stare Kupiski (pobierz)

Zał. nr 17.2 PRZEDMIAR II CZĘŚĆ SANITARNE STARE KUPISKI KDD (pobierz)

Zał. nr 18 Przedmiar CZ.II Rob.Remontowe styk z remiza STARE KUPISKI (pobierz)

KOSZTORYSY – w formacie ath spakowane do zip (pobierz)