RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:


więcej

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)
Ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 21.09.2018


więcej

Informacja

Z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)


więcej

Uwaga zmiany w załączniku do SIWZ nr 11 – przedmiar robot budowlanych

Do wszystkich zainteresowanych

W zwiazku z pomyłkowym umieszczeniem ilości m2 nawierzchni tarasu w przedmiarze robot budowlanych załącznik nr 11 – w postępowaniu na zadanie pn: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX) –
ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.


więcej

Ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
 
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


więcej


Skip to content