Przetarg na :

Przebudowę i rozbudowę budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi   instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” – na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

  Zadanie dofinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 526494 zam.24.03.2020 19:41
SIWZ Wygoda 2020
zam.24.03.2020 19:41
 
 

Uwaga Odpowiedź nr 6 na zapytania z dnia 03.04.2020

 
Odpowiedź nr 6 na zapytania z dnia 03.04.2020
zam.06.04.2020
 

Uwaga Odpowiedź nr 5 na zapytania z dnia 03.04.2020

 
Odpowiedź nr 5 na zapytania z dnia 03.04.2020
zam.03.04.2020
 
 

Uwaga Odpowiedź nr 4 na zapytania z dnia 02.04.2020

 
Odpowiedź nr 4 na zapytania z dnia 02.04.2020
zam.03.04.2020
 
 

Uwaga odpowiedź 3 na zapytania 3

 
Odpowiedź 3 na zapytania 3
zam. 02.04.2020
Załącznik nr 8E Legenda osprzętu
zam. 02.04.2020

 

UWAGA Zmiana ogłoszenia data 31.03.2020

 

Odpowiedź na zapytanie, w którym opisano zakres zmian do SIWZ i załącznik nr 10 C – ocieplenie stropu etap I umieszczony pod pozycją 23

Zamawiający informuje, że w związku z pandemią godziny pracy Zamawiającego na ten okres trwają od 8:00 do 14:00 .

Ogłoszenie nr 540056602 o zmianie ogłoszenia Wygoda
Pismo odp. na zapytanie
Załącznik nr 10 C Przedmiar ocieplenie stropu I etap

 

UWAGA

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.03.2020 r pliki załączono pod pozycją 21 i poz.22

odp.na zapytanie z 26.03.2020

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
zam.24.03.2020 19:41
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zam.24.03.2020 19:42
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zam.24.03.2020 19:43
4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
zam.24.03.2020 19:44
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
zam.24.03.2020 19:55
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
zam.24.03.2020 19:55
7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy
zam.24.03.2020 19:56
8. i 9. Załącznik nr 8 – Projekt budowlany komplet oraz 8 A – Projekt wykonawczy architektura oraz konstrukcja
2019.08.26_Zagospodarowanie
zam.24.03.2020 20:22
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany komplet oraz Załącznik nr 8 A – Projekt wykonawczy konstrukcja
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany komplet oraz Załącznik nr 8 A – Projekt wykonawczy architektura
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany –instalacje sanitarne
załącznik nr 8 –projekt budowlany branża elektryczna
10. Załącznik 8 B – projekt wykonawczy sanitarny instalacji wewnętrznych
zam.24.03.2020 20:22
11. Załącznik 8 C – projekt wykonawczy budowa przyłącza wodociągowego
zam.24.03.2020 20:22
12. Załącznik 8 D – projekt wykonawczy budowa hydrantu
zam.24.03.2020 20:22
13. Załącznik 8 E – projekt wykonawczy instalacje elektryczne
zam.24.03.2020 20:22
14. Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -wszystkich branż od 01 do 05 – (STWIOR)
zam.24.03.2020 20:22
15. Załącznik nr 10 – Przedmiar robót budowlanych Cz. I
zam.24.03.2020 20:23
16. Załącznik nr 10 A – Przedmiar robót instalacji sanitarnych Cz. I
zam.24.03.2020 20:24
17. Załącznik nr 10 B – Przedmiar robót instalacji elektrycznych Cz. I
zam.24.03.2020 20:24
18. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót budowlanych Cz. II
zam.24.03.2020 20:25
19. Załącznik nr 11 A – Przedmiar robót sanitarnych Cz. II
zam.24.03.2020 20:25
20. Załącznik nr 11 B – Przedmiar robót elektrycznych Cz. II
zam.24.03.2020 20:25
21. Załącznik nr 8 AA – opis do PT budowlanego
zam. 26.03.2020 16:32
22. Załącznik nr 8 AAA – opis wykonawczy
zam. 26.03.2020 16:33
23. Załącznik nr 10 C Przedmiar ocieplenie stropu I etap
zam. 31.03.2020
24. Załącznik nr 8E Legenda osprzętu
zam. 02.04.2020Skip to content