Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

  1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Podgórze ul. Łomżyńska 30

Numer identyfikacyjny REGON

00000000927062

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


więcej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zapewnia dostępność swojej strony internetowej www.bpglomza.pl zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej to 13.04.2010 r. a

Data ostatniej aktualizacji to 10.03. 2021r.

Do końca roku 2021 biblioteka planuje zmienić wygląd strony dostosowując ją do wyżej wymienionej ustawy.

Deklaracja sporządzona w dniu 26.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przedmiot publiczny.


więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

-> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w I postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj. 4.85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10m3))” – na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


więcej

Przetarg na :

Przebudowę i rozbudowę budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi   instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” – na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

  Zadanie dofinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 526494 zam.24.03.2020 19:41
SIWZ Wygoda 2020
zam.24.03.2020 19:41
 
 

Uwaga Odpowiedź nr 6 na zapytania z dnia 03.04.2020

 
Odpowiedź nr 6 na zapytania z dnia 03.04.2020
zam.06.04.2020
 

Uwaga Odpowiedź nr 5 na zapytania z dnia 03.04.2020

 
Odpowiedź nr 5 na zapytania z dnia 03.04.2020
zam.03.04.2020
 
 

Uwaga Odpowiedź nr 4 na zapytania z dnia 02.04.2020

 
Odpowiedź nr 4 na zapytania z dnia 02.04.2020
zam.03.04.2020
 
 

Uwaga odpowiedź 3 na zapytania 3

 
Odpowiedź 3 na zapytania 3
zam. 02.04.2020
Załącznik nr 8E Legenda osprzętu
zam. 02.04.2020

 

UWAGA Zmiana ogłoszenia data 31.03.2020

 

Odpowiedź na zapytanie, w którym opisano zakres zmian do SIWZ i załącznik nr 10 C – ocieplenie stropu etap I umieszczony pod pozycją 23

Zamawiający informuje, że w związku z pandemią godziny pracy Zamawiającego na ten okres trwają od 8:00 do 14:00 .

Ogłoszenie nr 540056602 o zmianie ogłoszenia Wygoda
Pismo odp. na zapytanie
Załącznik nr 10 C Przedmiar ocieplenie stropu I etap

 

UWAGA

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.03.2020 r pliki załączono pod pozycją 21 i poz.22

odp.na zapytanie z 26.03.2020


więcej


Skip to content