Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)
Ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 21.09.2018


więcej

Informacja

Z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)


więcej

Uwaga zmiany w załączniku do SIWZ nr 11 – przedmiar robot budowlanych

Do wszystkich zainteresowanych

W zwiazku z pomyłkowym umieszczeniem ilości m2 nawierzchni tarasu w przedmiarze robot budowlanych załącznik nr 11 – w postępowaniu na zadanie pn: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX) –
ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.


więcej

Ogłoszenie nr 620658-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
 
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu ul. Łomżyńska 30 18-400 Łomża, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn ” Budowa budynku Biblioteki Publicznej  w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kategoria obiektu IX)
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ze względu, że złożone wszystkie oferty na część I i część II zamówienia, przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


więcej